Komu­ni­ka­cija in sku­pin­ska kohezivnost

Sodobna družba teži k demo­kra­tič­nemu slogu komu­ni­ka­cije, kajti zgolj takšen način vklju­če­va­nja sogo­vor­ni­kov v soo­dlo­ča­nje, pri­nese naj­bolj spre­je­mljive rezul­tate, ki niso v prid zgolj tistemu, ki komu­ni­ka­cijo vodi. Teo­re­tično govo­rimo o treh naj­bolj zna­nih slo­gih vode­nja, ki jih ime­nu­jemo avto­ri­ta­tivni, demokratični…

Zakaj ogenj zgolj gasiti, če ga lahko preprečimo?

Pri­znam, zamu­jam s pole­miko. Vra­čam se v leto 2012, ko je UKC MB v sode­lo­va­nju z Zdra­vstve­nim domom Adolfa Drolca Mari­bor usta­no­vil pisarno za medi­a­cijo in končno poga­sil tudi pri­mer “Nekrep”. Česti­tam! Dru­žina Nekrep se je za katarzo po nerazumljivi…

Poli­tične obljube in oportunizem

četr­tek, 2. okto­ber 20140

Biti opor­tu­ni­sti­čen, v smi­slu kori­sto­lo­vskega pri­la­ga­ja­nja oko­li­šči­nam iz oseb­nih kori­sti, žrtvu­joč pri tem osnovna načela, pomeni biti nepo­šten. Toda danes…

Humano ogla­še­va­nje in pred­vo­lilni cirkus

sobota, 27. sep­tem­ber 20140

Pre­malo prvega, pre­več dru­gega. Izteka se mesec sep­tem­ber in lokalne voli­tve v Slo­ve­niji so v pol­nem zamahu. Odšte­vamo dneve do…

Komu­ni­ka­cija v zdravstvu

petek, 26. sep­tem­ber 20141

Kako pomembna je uspe­šna komu­ni­ka­cija? Kakšen pomen naj bi pred­sta­vljale spe­ci­fične veje le-te in kaj natančno v našem pri­meru komunikacija…